Αυστηρότερα όρια στις εκπομές ρύπων της βιομηχανίας

6288912Αυστηρότερους περιορισμούς και χαμηλότερα όρια στις εκπομπές ρύπων προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, και Ανάπτυξης, για τις βιομηχανίες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης, του ελέγχου και της μείωσης της ρύπανσης που αυτές προκαλούν, στην ατμόσφαιρα, τα νερά και το έδαφος, καθώς και στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Η οδηγία μειώνει σημαντικά τα όρια των εκπομπών διοξειδίου του θείου και των οξειδίων του αζώτου κατά 65% και 40% αντιστοίχως.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση, με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο σχετική ευρωπαϊκοί οδηγία, επιβάλλει υποχρεωτική επανεξέταση των όρων αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, εντός τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση των αποφάσεων, την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την πρόληψη της ρύπανσης, μείωση των εκπομπών ρύπων για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και τις μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων.

Παράλληλα διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης οδηγίας αφού εντάσσονται νέες δραστηριότητες όπως μονάδες βιοαερίου, χώροι προσωρινής ή υπόγειας αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, παραγωγή μοριοσανίδων, συντήρηση ξύλου και προϊόντων ξύλου με χημικές ουσίες, επεξεργασία ζωικής και φυτικής πρώτης ύλης για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών, κατεργασία σκωρίας και τέφρας, κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων – συμπεριλαμβανομένων αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και οχημάτων – βιολογική επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων.

Τέλος εισάγεται η υποχρέωση για τις βιομηχανίες σύνταξης έκθεσης της ποιότητας του εδάφους πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον υφίσταται κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους με επικίνδυνες ουσίες, όπως επίσης υποχρεούνται να παρέχουν ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.